Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Talento voetbalschool

1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding-formulieren.

1.2: Wanneer er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2: Aanmelding en Inschrijving
2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan de activiteiten van Talento voetbalschool dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website of per mail naar info@talentovoetbalschool.nl.

2.2: Na de aanmelding volgt er een mailbevestiging waarin staat dat er binnen 48uur telefonisch contact wordt opgenomen. Er wordt dan o.a. besproken wanneer er deel word genomen aan de activiteit mits de datum op voorhand nog niet bekend is. Mocht de datum op voorhand wel bekend zijn dan ontvangt de deelnemer een bevestiging per mail.

2.3: Deelnemer krijgt de mogelijkheid om zich aan te melden voor een proeftraining. Na aanmelding volgt er een mail waarin wordt aangegeven dat Talento voetbalschool binnen 48uur contact opneemt om de aanmelding af te ronden. Let op: de 48uur is een indicatie waar uitgeweken van kan worden.

2.4: Na de proeftraining wordt er een e-mail met een link naar het inschrijfformulier verstuurd waar de deelnemer de mogelijkheid krijgt om een van de diensten van Talento voetbalschool af te nemen.  

2.5: Een proeftraining is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden door Talento voetbalschool. Op deze manier wordt er eerst kennis gemaakt Talento voetbalschool alvorens een dienst wordt afgenomen.


3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: Talento voetbalschool biedt een pakket van 4 trainingen in de vorm van een strippenkaart, welke persoonsgebonden is. Ook is het mogelijk om een losse training af te nemen. De kosten hiervoor staan vermeld op de website. Het bedrag dient de deelnemer ten alle tijden voor aanvang van de eerste training te voldoen. Als de deelnemer dit niet doet zal het kind niet kunnen deelnemen aan de activiteit, de betalingsverplichting blijft echter wel bestaan. 

3.2: Na inschrijving volgt er een betaallink per mail of WhatsApp of de deelnemer ontvangt een factuur waarin de betalingsprocedure wordt omschreven.
4: Afmelding en Administratiekosten

4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven activiteit. Er is dan geen restitutie mogelijk.

4.2: In geval van ziekte, vervangende activiteiten of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) af te melden bij Talento voetbalschool. Voor contact gegevens zie www.talentovoetbalschool.nl

4.3: Deelnemer dient zich uiterlijk 24uur van te voren af te melden voor een activiteit. Mocht deelnemer zich binnen 24uur afmelden dan wordt deze gezien als aanwezig.

4.4: Bij het op tijd afmelden voor een losse training krijgt de deelnemer de mogelijkheid om éénmalig de training te verplaatsen. Binnen het pakket krijgt de deelnemer de mogelijkheid voor een verplaatsing. Een nieuwe datum gaat in overleg met Talento voetbalschool.


5:  Aansprakelijkheid en klachten

5.1: Talento voetbalschool, de trainers of de beheerder van de accommodatie waar Talento voetbalschool gebruik van maakt, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures

5.2: Klachten kunt u per mail richten, aan de trainers, naar info@talentovoetbalschool.nl. Er zal ten alle tijden gereageerd worden op een klacht, hoe deze behandeld zal worden is afhankelijk van het soort klacht.


6: Gedrag

6.1: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.

6.2: Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.  

6.3: Van 
iedere deelnemer en ook de verzorgers wordt een positieve houding verwacht. Zij dienen zich correct te gedragen ten opzichte van de trainers en de overige deelnemers en aanwijzingen van de trainers te volgen.  

6.4: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbijdrage.


7: Verplaatsing door Talento voetbalschool

7.1: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Talento voetbalschool besluiten om de trainingen uit te stellen, de gemiste trainingen worden ingehaald op een, door Talento voetbalschool, te bepalen moment.

7.2:  Wanneer de training door toedoen van de trainers wordt afgelast, bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of gebeurtenissen binnen de privésituatie van een trainer, zal deze wel ingehaald worden. Communicatie hierover verloopt via de website, WhatsApp verzendlijst of via het mailadres wat de klant heeft opgegeven bij inschrijving.

7.3  Talento voetbalschool is vrij in de bepaling wanneer afgelaste trainingen worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie. 

7.4 Indien een training op een erkende feestdag valt zal deze geannuleerd worden. De training wordt naar een door Talento voetbalschool bepaalde moment verplaatst.

8  Accomodaties

8.1: Talento voetbalschool streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties.

8.2: Talento voetbalschool behoudt zich het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie, deze zal wel in dezelfde gemeente zijn. Hierover zullen tijdig  deelnemers worden ingelicht.  


9: Multimedia

9.1: Talento voetbalschool behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

9.2: Ouders en deelnemers geven middels het akkoord op de algemene voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en / of filmopnames.

9.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen er voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderd wordt.


10: Op en aanmerkingen 

9.1: Indien er op en aanmerkingen zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen ontvangen wij die graag zsm na constatering en te richten aan: info@talentovoetbalschool.nl


11: Disclaimer

11.1: Talento voetbalschool en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van de activiteiten van Talento voetbalschool of toepassing van de behandelde oefenstof. Talento voetbalschool bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

11.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.